วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

เขาพนมรุ้ง


อุทยานประวัติศาตร์ปราสาทเขาพนมรุ้ง

ประวัติความเป็นมาปราสาทหินเขาพนมรุ้ง


"อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้" ตั้งอยู่
ู่ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
์กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นเป็นโบราณสถาน
สำหรับชาติในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
ี่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2578
ปัจจุบันอดีตกาลพนมรุ้งเป็นภูเขาไฟซึ่งผ่าน
การระเบิดมาแล้วและธรรมชาติก็ได้เปลี่ยน
แปลงปล่อง ภูเขาไฟ ให้เป็นแหล่งน้ำซึ่งมี
ีปริมาณ น้ำมากเพียงพอต่อการบริโภคและ
อุปโภคได้ตลอดปีสำหรับคนโดยทั่วไปและ
สำหรับคนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ขึ้นไปทำสิ่ง
ก่อสร้างอันยิ่งใหญ่บนนั้น

"ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง"เป็นศาสนสถาน
ทางศาสนาพราหมณ์ ลัทธิศิวะนิกาย คือการ
ยกเอาพระศิวะเป็นมหาเทพสิ่งก่อสร้างส่วน
ใหญ่สร้างเมื่อพุทธศตวรรษที่ 16-18ร่วมสมัย
กับปราสาทนครวัดซึ่งสร้างโดยพระเจ้าสุริยวร
มันที่ 2 มหาราชองค์หนึ่งของ กัมพูชาเมื่อ
พุทธศตวรรษที่ 17 นั้นเป็นศาสนสถานทาง
ศาสนาพราหมณ์ลัทธิวิษณุนิกายคือการยก
เอาพระนารายณ์โดยเหตุที่พระศิวะมีถิ่น
ฐานที่สถิตย์ประทับอยู่บนภูเขาพระสุเมร
ุ ฉะนั้นการที่บรรพชนในอดีตจะทำสิ่งก่อ
สร้างอันยิ่งใหญ่ถวายเป็นที่ประทับของ
พระศิวะมหาเทพ
จะต้องหาทำเลหรือชัยภูมิ
เพื่อจะสมมติว่าคือเขาพระสุเมรุจึงเลือกเอา
พนมรุ้งสร้างสิ่งก่อสร้างด้วยหินทรายสีชมพู
บนขอบปล่องภูเขาไฟด้านทิศใต้อันเป็นหน
ทางอันใกล้สวรรค์มากยิ่งกว่าพื้นราบและหัน
หน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อ รับแสงแห่ง
ดวงอาทิตย์
ซึ่งเป็นการเริ่มต้นอันเป็นสิร
ิมงคลและพลังอันยิ่งใหญ่ร้อนแรง


ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์นั้น หมาย
ถึง พระนารายณ์เทพองค์หนึ่งของศาสนา
พราหมณ์ บรรทมหลับพักผ่อนอยู่บนอนันต
นาคราช ณ เกษียรสมุทรโดยมีพระนางลักษมี
ีซึ่งเป็นเทพีแห่งความงามและเป็นพระมเหส
ีคอยปรนนิบัติพัดวีมิให้ยุงริ้นไรมาไต่ตอมพระ
นารายณ์เพื่อให้บรรทมหลับพักผ่อนให้สบาย
เมื่อตื่นบรรทมมาแล้วแล้วและพระพรหมเทพ
อีกองค์หนึ่งของศาสนาพราหม์จะเป็นผู้สร้าง
โลกและทำสิ่งก่อสร้างขึ้นมาใหม่จึงเริ่มนับ
ใหม่ครั้นสิ้นกัลปโลกก็จะแตกดับลงไปเอง
พระนารายณ์ก็จะบรรทมหลับพักผ่อนอีกครั้นหนึ่ง

ทางดำเนินสู่ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง

ทางดำเนิน คือทางเดินก่อนถึงสะพาน
นาคราชที่ขึ้นสู่ศาสนสถานปราสาทเขาพนม
รุ้ง ณ ทิศเบื้องบนสองข้างทางเดินนี้มีเสา
ศิลาทรายทำคล้ายรูปดอกบัวสี่เหลี่ยมปักเรียง
รายสองข้างทางเรียกกันมาแต่เดิมว่าเสานาง
เรียง เป็นทางเดินสู่ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์
ขอมโบราณเรียกว่า เสานางจรัญ หากนำเข็ม
ทิศมาวางจับจะเห็นว่าทางดำเนินตรงกับแกน
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยไม่คลาดเคลื่อน

เนื่องจากภูมิปัญญาอันชาญฉลาดในการออกแบบและก่อสร้างของปราสาท
หินเขาพนมรุ้งได้ตรงตามหลักดาราศาสตร์ซึ่งทำให้เกิดปรากฎการณ์มหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติคือ "แสงอาทิตย์ส่องทะลุซุ้มประตูทั้ง15 บานของปราสาทเขาพนมรุ้ง" ซึ่ง
เป็นปรากฏการณ์ที่มีความมหัศจรรย์และสวยงามเป็นอย่างมาก โดยปรากฏการณ์นี้
จะเกิดขึ้นปีละ 4 ครั้ง โดยดวงอาทิตย์ขึ้น ตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง 2 ครั้ง
และดวงอาทิตย์ตก ตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้งอีก 2 ครั้ง โดยปรากฏการณ์นี้
จะเกิดขึ้นทุกๆปี ดังนี้คือ


ครั้งที่ 1 ดวงอาทิตย์ตกทะลุซุ้มประตู 15 ช่องประตู ณ ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
วันที่ 5 -7 มีนาคม ของทุกปี ในช่วงเวลาประมาณเวลา 18.15 – 18.23 น.

ครั้งที่ 2 ดวงอาทิตย์ขึ้นทะลุซุ้มประต15 ช่องประตู ณ ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
วันที่ 3 – 5 เมษายนของทุกปี ในช่วงเวลาประมาณ 06.05 0 06.13 น.

ครั้งที่ 3 ดวงอาทิตย์ขึ้นทะลุซุ้มประต 15 ช่องประตู ณ ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
วันที่ 5– 7กันยายน ของทุกปี ในช่วงเวลาประมาณ 06.00 – 06.08 น.

ครั้งที่ 4 ดวงอาทิตย์ตกทะลซุ้มประตุ 15 ช่องประตู ณ ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
วันที่ 5 – 7ตุลาคม ของทุกปี ในช่วงเวลาประมาณ 17.50 – 17.58

โดยปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณวันและเวลาดังกล่าวของทุกปีแต่บางช่วงเวลาอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น